تسهیل گران لجستیک

W3.CSS
گروه عنوان حوزه
تسهیل گران لجستیک دستگاه های حاکمیتی و تشکل ها
W3.CSS

گروه تسهیل گران لجستیک

شمای کلی مدل ارزیابی دستگاه های حاکمیتی و تشکل ها

رهبر 1- اهداف و راهبردهاي مرتبط در اسناد راهبردي
ساختار 2- وجود بخشي خاص لجستيك و زنجيره تامين
فرآيندها 3- تلاش جهت نظام مند كردن فرآيندهاي مرتبط
نيروي انساني 4- حضور و همكاري متخصصين
آموزش 5- برپايي دوره هاي آموزشي
پژوهش 6- انجام و حمایت از طرح های پژوهشی 7- حمايت از پايان نامه ها و رساله ها
توسعه دانش 8- مشاركت در ميزگرد و نشست 9- مشاركت در همايش و كنفرانس
طرح هاي غيرپژوهشي 10- طرح هاي توسعه و بهبود زيرساخت ها 11- طرح ها و برنامه
تعاملات 12- تفاهم نامه هاي مرتبط