ورود
ثبت‌نام

مقاله‌ها

چکیده امروزه سازمانها با مسائلی همچون واکنش سریع به نیازهاي مشتریان، شرایط رقابتی بسیار سخت در بازار و افزایش سطح تحولات محیطی روبهرو هستند. در چنین محیطی، سازمانها بهصورت سنتی و با روشهاي گذشته قابل هدایت و کنترل نمیباشند. لازمه واکنش مؤثر و مفید به این تغییرات و کسب مزیت رقابتی از فرصتهاي حاصله، دستیابی به چابکی سازمانی است. از آن جا که موفقیت سازمانها در چنین شرایطی به تنهایی حاصل نمیشود، لذا زنجیره تأمین سهم بسیاري در این موفقیت دارد، به همین منظور، اهمیت ورود چابکی به زنجیره تأمین بیشتر نمود مییابد. زیرا چنین زنجیرهاي میتواند به سرعت و بهطور مؤثري به تغییرات بازار واکنش نشان دهد. از این رو از فاکتورهاي اصلی موفقیت در زنجیره تأمین چابک، بررسی جامعی صورت گرفت و 11 فاکتور شناسایی شده و سپس با یافتن ارتباطات این فاکتورها در تحقیقات گذشته، مدل چابکی زنجیره تأمین طراحی گردید.

مقدمه: لجستيك و زنجيره تأمين لفظی است كه در چند سال اخير در كشورمان و به ويژه اين روزها تحت عنوانهايی نظير "مديريت زنجيره تأمين"، "لجستيك ناب"، "لجستيك چابك"، "شركتهای خدمات امور لجستيك"، "انجمن لجستيك و زنجيره تأمين"، "كنفرانس ملی لجستيك و زنجيره تأمين" و... بسيار شنيده می شود

چکیده: امروزه بسیاری از سازمان ها و شرکت ها با رقابت بسیار زیاد و محیط نامطمئنی مواجه هستند که به واسطه نوآوری های تکنولوژی و نیازهای در حال تغییر مشتریان شدت پیدا کرده است. از این رو تمرکز بر مهندسی ارزش و استفاده بهینه از منابع به شدت رو به افزایش می باشد.

چیکده: در عصر کنونی این واقعیت باید مد نظر قرار گیرد که موفقیت یک بنگاه اقتصادی در گروه موفقیت زنجیره ی تامین است. بنابراین در چنین شرایطی تاکید بر بهبود مدوام در سرتاسر زنجیره تامین خواهد بود. برای بهبود عملکرد زنجیره تامین لازم است که معیارهای عملکردی را مشخص کنیم که بتوان به جای عملکرد یک کسب و کار به صورت منفرد به ارزیابی عملکرد زنجیره تامین بپردازیم.

چكيده امروزه شركتها برای محافظت از مزيت رقابتی خود در برابر رقبايشان، بهطور مستمر به پاسخ گويی به تقاضای مشتريان توجه ميكنند. يكی از مشخصه های كليدی كسب و كار در جهان امروز توجه به موضوع رقابت زنجيرههای تأمين به جای رقابت شركتهاست.

© ۱۳۹۶ تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت برای وب‌آیکس محفوظ است. طراحی و توسعه توسط Webiox.